Het Klimaathuis Almere is niet verantwoordelijk voor uw keuze en aankoop van artikelen. U krijgt van ons advies met al de kennis die wij hebben en krijgen van onze leveranciers. Vanuit die kennis adviseren wij u over datgene wat wij op dat moment voor u het meest geschikt vinden. Echter, u beslist ten alle tijde met betrekking tot de keus van uw aankoop. Mocht uw keuze op een ander product vallen, dan is dit dus uw keuze en op eigen risico. Het Klimaathuis Almere zal alles doen wat is om u zo goed mogelijk te steunen met software en hardware binnen de daarvoor geldende bepalingen. De inhoud van deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Wij hebben getracht om u zo volledig mogelijk via deze website te informeren. Fouten in informatie zijn echter nooit geheel uit te sluiten. Daarom kan nooit aanspraak worden gemaakt op enige vorm van geleden schade, in welke zin dan ook, ontstaan door (foutieve) informatie op deze website.

De op deze website vermelde artikelen, zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud van (prijs)wijzigingen, overname fouten en voorraad. Getoonde artikelen kunnen soms afwijken van het origineel. Daarom kan nooit enig recht aan de inhoud van deze website worden ontleend. Reclameren en of klachten over producten en facturen binnen 8 dagen. Alle leveringen aan particulieren zijn altijd contant, pin of directe overboekingen na oplevering van Het Klimaathuis Almere, tenzij anders overeengekomen. Leveringen aan bedrijven op factuur: Betaling uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn en een herinnering kunnen er wettelijk incasso- en aan maningskosten in rekening worden gebracht, Voor zakelijke klanten wordt er ook extra een wettelijke rente/ kostennota in rekening gebracht van 3,5 % per maand. Alle hieruit voort vloeiende kosten worden aan u door berekend.

Garanties particulier minimaal 2 jaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Garanties zakelijk minimaal 1 jaar fabrieksgarantie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle leveringen en installatie vallen onder wettelijke normen en wetten welke gelden om leveringen en het installeren mogelijk te maken inclusief de daarbij benodigde informatie en papieren. Op deze website rust het exclusieve eigendomsrecht van Het Klimaathuis Almere. Het is daarom niet toegestaan enig onderdeel uit deze website of het lay-out ontwerp op enigerlei wijze te gebruiken of te kopiëren voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).

Bij opdrachten is alleen de laatste opdrachtbevestiging bindend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan eerdere opdrachtbevestigingen en /of offertes. Mondelinge prijs opgaven voor artikelen en/of werkzaamheden zijn nimmer bindend. Bij opdrachten is de laatste schriftelijke offerte bindend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan eerdere offertes. Het opgeven van wijzigingen van prijzen, opdrachten en mondelinge afspraken dient altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. Als een offerte schriftelijk akkoord is bevonden kan deze niet meer geannuleerd worden. Mocht u toch willen annuleren na schriftelijk akkoord, om welke reden dan ook, brengen wij u annuleringen kosten in rekening van 35% van de totale aanneem som exclusief de btw. Partijen spreken een concrete datum af voor het uitvoeren van de overeengekomen installatie, levering en of werkzaamheden. tot 48 uur voor aanvang (datum/ tijd))kan de de gemaakte afspraak alleen schriftelijk via de mail kosteloos verplaatst worden (whatsapp wordt niet geaccepteerd) Bij het te laat annuleren zal Het Klimaathuis Almere de gehele kosten van de afspraak in rekening brengen